บริการของเรา

บริการของเราสำหรับผู้ขายเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1.เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน

2.เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อด้วยการนำเสนอหลายช่องทาง 3. นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา

4. ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ

5. ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย

6. ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ

7. จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอนและ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ

8. ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

9. ดำเนินการตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้องในวันโอนกรรมสิทธิ์

บริการของเราสำหรับผู้ซื้อ จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1.เสนอข้อมูลทรัพย์สินตามความต้องการ

2. เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน

3. พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ

4. นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา

5. ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย

6. ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ

7. บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

8. ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

9. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์

10. ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และรับโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์


ผลประโยชน์ของการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน 

1.มีนายหน้ามืออาชีพ รับผิดชอบการขาย ให้รายละเอียด และ นัดหมายพาลูกค้าชมทรัพย์สิน ไม่เหมือนกับการฝากปากเปล่าไม่มี นายหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาให้ท่าน

2.ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาในสัญญา6 เดือน หรือ 1 ปี* โดยทำการตลาดด้วยสื่อที่มีประสิทธิภาพฟรีและมีเครือข่ายของสมาชิกนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์กลางข้อมูลการซื้อขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้การซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

3.ทรัพย์ที่เซ็นต์สัญญา จะถูกนำเสนอก่อนทรัพย์ที่ไม่มีการแต่งตั้ง

4.มีที่ปรึ่กษาทำงานแทนท่านและให้คำปรึกษา ในเรื่องการตั้งราคาที่เหมาะสม

5.คำนวณค่าภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ให้ท่านทราบล่วงหน้า

6.ช่วยวิเคราะห์เครดิตผู้ซื้อ ตลอดจนช่วยขอสินเชื่อให้ผู้ซื้อ

7.จัดเตรียมเอกสารสัญญาซื้อ-ขาย อำนวยความสะดวกประสานงานกับกรมที่ดินในการโอนกรรมสิทธิ์

8.มีการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

9.ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ

ข้อได้เปรียบเหล่านี้ จะทำให้ท่านขายทรัพย์สินได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพกว่าการบอกปากต่อปาก  จากทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS

 เอกสารที่ใช้ในการแต่งตั้งตัวแทนขาย

1.สำเนาโฉนดทรัพย์สินที่ต้องการฝากขาย

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน           

Tel : 063-6624145

ID : maam0000

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone